PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

I

Identifikační listina projektu

Identifikační listina projektu (ILP, project charter, zakládací listina projektu), je dokument, ve kterém jsou uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu, členové řídícího týmu projektu atd. Za vznik ZLP v průběhu fáze řízení projektu "zahájení" je zodpovědný sponzor projektu.

Index výkonu podle času (SPI)

Index výkonu podle času (Schedule Performance Index - SPI) je měřítko časové efektivity projektu, poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu časového postupu. SPI=EV/PV.

Index výkonu podle nákladů (CPI)

Index výkonu podle nákladů (CPI - Cost Performance Index) je měřítko nákladové efektivity projektu. Poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu vynaložených prostředků vůči plánu. CPI=EV/AC.

Integrace

Pojem integrace, respektive řízení integrace projektu přinesl především PM BoK od PMI®. Integrace je chápána především jako "dávání dohromady" různých aktivit, snah, zájmů a výsledků. PM je koordinuje a řídí tak, aby byl projekt úspěšný. Tzn., aby bylo dosaženo stanovených cílů projektu. Řízení integrace projektu zahrnuje rozhodnutí o přidělování zdrojů, rozhodování o vzájemně konkurenčních cílech a variantách a řízení vazeb mezi ostatními oblastmi pro řízení projektu (řízení rozsahu, času, nákladů, …).

IPMA

IPMA - International Project Management Association, profesní organizace projektových manažerů se sídlem v EU. Spravuje a rozvíjí standard IPMA Competence Baseline - ICB.

IRR

IRR (Internal Rate of Return, vnitřní výnosová míra) je taková diskontní sazba, při které je NPV = 0, tedy při které se čisté hotovostní toky vyrovnají počáteční investici. Projekt je dobrou investicí, pokud je hodnota IRR vyšší než stanovená diskontní sazba.

Ishikawův diagram

Diagram příčin a následku (cause and effect diagram), známý také jako rybí kost nebo Ishikawův diagram (Kaoru Ishikawa (1915–1989) přišel s tímto postupem záznamu v 60.tých letech 20. století). Princip spočívá v umístění řešeného problému do „hlavy“ ryby a následné identifikaci příčin daného problému, s tím, že je snaha o rozpad shora dolů od obecného ke konkrétnímu. Častá je pak otázka „proč“.

Issue log

Issue log (seznam bodů k řešení) je dokument (nejlépe online), kam jsou bez prodlení zaznamenávány vzniklé body k řešení. Každý z projektového týmu je oprávněn zaznamenat svou záležitost, projektový manažer následně určuje termín a zodpovědnou osobu za vyřešení.