PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

B

BAC – Budget At Completion

BAC - Budget At Completion je součet všech plánovaných nákladů na vytvoření produktů projektu. Též jako "rozpočet při dokončení" (myšleno projektu).

Backlog produktu

Backlog produktu či též Produktový backlog - viz Product Backlog.

Balanced Scorecard (BSC)

Balanced Scorecard (BSC) je metoda vytváření strategií, která vytváří vazbu mezi různými, často protichůdnými zájmy vývoje organizace tak, aby byly mezi sebou vzájemně vyváženy. Přitom je kladen velký důraz na měřitelnost výkonu v jednotlivých oblastech. V rámci jednotlivých perspektiv jsou určovány jednotlivé cíle v definovaných oblastech (které jsou mezi sebou často vzájemně provázány - Balanced) a těm jsou určeny tzv. klíčové ukazatele výkonu (KPI – key performance indicators). Vše je v úvodní fázi sepsáno na kartu (Card), do které je možné v dalším období zaznamenávat dosažené výsledky (Score).

Baseline

Baseline (směrný plán) je pro danou oblast (rozsah, čas, náklady) schváleným plánem, podle kterého se projekt v dané oblasti realizuje a vůči kterému jsou vykazovány odchylky.

Belbinovy týmové role

Belbinovy týmové role zahrnují 9 + 2 role. Ona dvojka jsou „Diktátor“ a „Poustevník“ – ti vlastně nemají v týmu co dělat a proto jsou sice zmíněni, ale nejsou počítáni do týmových rolí. Ostatních 9 rolí definuje primární vzorce chování daného člena týmu, respektive roli, ke které dotyčný tíhne a kterou, pokud bude mít tu možnost, zaujme.

Bostonská matice (BCG matice)

Bostonská matice (BCG matice) rozděluje produkty (výrobky, služby atd.) dle předpokládaného chování na trhu a je určena především do oblasti rychloobrátkového prodeje.

Brainstorming

Brainstorming je asi nejznámější kreativní technikou. Probíhá následovně: nápady jsou přednášeny volně, tak, jak kohokoli napadnou, v průběhu generace se nápady zásadně neposuzují, ani nehodnotí; pokud přednášení nápadů ustane, moderátor se snaží genezi nápadů znovu vyvolat, až dokud chrlení spontánně neustane; po samotném brainstormingu (chrlení nápadů) je třeba z předložených nápadů vybrat ten nejlepší; výběr může učinit tatáž skupina, ale není to podmínkou, ani časově nemusí konsolidace a výběr bezprostředně navazovat.

Brainwriting

Brainwriting je podobný technice brainstormingu pouze s tím rozdílem, že každý z účastníků musí napsat během stanoveného termínu několika minut tři nápady svého řešení na papír. Poté papír předá kolegovi. Postup se opakuje tak dlouho, dokud mají účastníci nápady (případně do úplného vyčerpání stanoveného časového limitu).

Budget At Completion (BAC)

Součet všech plánovaných nákladů na vytvoření produktů projektu. Též jako "rozpočet při dokončení" (myšleno projektu).

Burndown

Pojem z agilního PM. Množství zbývající práce, kterou tým ještě potřebuje „spálit“. Horizont pro burndown je jeden sprint, příští release, nebo celý projekt. Obvykle vizualizováno pomocí „burndown chart“ jako sestupná křivka zbývající práce nad časovou osou.

Business case

Business case (byznys případ) projektu je vztah mezi přínosy projektu a jeho cílem. Investice do projektu, tedy do dosažení cílového stavu musí být vyvážena adekvátními přínosy.

Byznys požadavky

Byznys požadavky jsou přínosy pro byznys, očekávatelné po ukončení projektu, důvod, proč je projekt vlastně realizován, potřeby organizace jako takové, byznys příležitosti a záležitosti k řešení.