PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

D

Daily Scrum

Daily Scrum je maximálně patnáctiminutová schůzka vývojového týmu. Probíhá každý den sprintu. Je určená pro naplánování dalších 24 hodin. Jde o klíčovou schůzku zajišťující přezkoumání a adaptaci. Pro zjednodušení je optimální, když Daily Scrum probíhá každý den ve stejný čas a na stejném místě.

Strukturu schůzky si stanoví vývojový tým sám, podmínkou je, aby byla vedena se zaměřením na postup směrem k dosažení cíle sprintu. Některé vývojové týmu budou používat otázky, jiné budou spíše diskutovat (jde často o vyspělost daného týmu). Velmi často se používá technika tzv. stand-up meetingu (ve stoje u Scrum boardu), ale není to podmínkou.

Typicky používanými otázkami pro Daily Scrum jsou:

  • Co jsem včera udělal proto, abych pomohl vývojovému týmu splnit cíl sprintu?
  • Co budu dělat dnes proto, abych pomohl vývojovému týmu splnit cíl sprintu?
  • Vidím nějaké překážky, které brání mně nebo vývojovému týmu ve splnění cíle sprintu?

Definition of Done

Pojem z procesního rámce Scrum. Když je položka produktového backlogu anebo přírůstek produktu označen jako „hotovo“ („done“), každý musí rozumět, co to znamená. Ačkoliv se může toto chápání mezi Scrum týmy značně lišit, členové jednoho týmu musí sdílet porozumění tomu, co znamená „hotovo“, jinak nemůže být zajištěna dostatečná transparentnost. Týmy k tomu používají tzv. definici kdy je „hotovo“ (Definition of Done), která se používá k posouzení, zda je práce dokončena nebo ne.

Účelem každého sprintu je dodání přírůstku potenciálně uvolnitelné funkčnosti, který je plně v souladu s Definition of „Done“ daného Scrum týmu.

Delegující styl

Delegující styl vedení (delegating): lídr se stále účastní rozhodování, avšak proces a zodpovědnost jsou již přeneseny na dotyčného jednotlivce či skupinu. Lídr provádí především monitoring postupu.

Diagram příčin a následku

Diagram příčin a následku (cause and effect diagram), známý také jako rybí kost nebo Ishikawův diagram (Kaoru Ishikawa (1915–1989) přišel s tímto postupem záznamu v 60.tých letech 20. století). Princip spočívá v umístění řešeného problému do „hlavy“ ryby a následné identifikaci příčin daného problému, s tím, že je snaha o rozpad shora dolů od obecného ke konkrétnímu. Častá je pak otázka „proč“.

Direktivní styl

Direktivní styl vedení (telling) je charakterizován jednosměrnou komunikací; lídr definuje role jednotlivců nebo skupin a stanovuje tak kdo, co, jak, kdy a kde provede.

Dosažená hodnota (EV)

Dosažená hodnota (Earned Value - EV; vytvořená hodnota; hodnota rozpracovanosti). EV představuje částečnou (poměrovou) hodnotu z nákladů plánovaných na úkol, která odpovídá procentu dokončenosti úkolu. Dříve též jako BCWP.

Dosažený rozvrh

Dosažený rozvrh (Earned Schedule - ES), respektive řízení dosaženého rozvrhu (Earned Schedule Management - ESM) je návazným rozšířením metody řízení dosažené hodnoty (EVM), spočívající ve výpočtu časových údajů pomocí časových jednotek (a osy) a nikoliv přepočtu času na finance (nebo jiné relevantní "nákladové" jednotky), jako je tomu v případě EVM.

Dotčené strany

Dotčené strany, součást tzv. zainteresovaných stran projektu. Jsou to osoby nebo organizace, které se nijak přímo nepodílí na projektu, ten se jich však nějakým způsobem přímo, či spíše nepřímo, dotýká.

Dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga

Dvoufaktorová teorie Fredericka Herzberga spočívá v tvrzení, že na pracovišti existují dva faktory: absence prvních způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost nevede ke spokojenosti, zatímco absence druhých nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede ke spokojenosti. První skupinu nazval faktory hygienickými, druhou faktory motivačními.