PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

G

Ganttův diagram

Ganttův diagram (graf) je způsob znázornění haramonogramu (nejen projektu) formou úseček či obdélníků nad časovou osou, kdy délka úsečky odpovídá plánované době trvání konkrétní činnosti. Úsečky mohou být doplněny dalšími informacemi, jako jsou vazby mezi činnostmi, požadované zdroje atp.

Garant výstupu projektu

Garant výstupu projektu je nositelem zodpovědnosti za správně, včas a v rámci rozpočtu vytvořený výstup (produkt) projektu tak, aby byl kompatibilní s cílem projektu a následnými očekávanými přínosy. U komplexních projektů se může jednat i o manažera příslušného subprojektu.

V průběhu projektu případně deleguje zodpovědnost za splnění jednotlivých pracovních balíků na přidělené členy projektového týmu.