PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

K

Kanban

Kanban je japonské slovo s významem "cedule" či "tabule". V současné době je tento pojem spojen především s japonskými koncepty štíhlé výroby.  Mimo výrobu je tento pojem vnímán především jako tabule s úkoly v rámci Scrumu (Scrum board) i mimo něj. Je to přehledný systém umožňující lepší porozumění a spolupráci.

Obecně se jedná o tabuli se sadou sloupců, které reprezentují postupná stádia úkolu, např.: BACKLOG, TO DO, IN PROGRESS, DONE (a úkol jimi postupně prochází).

Kick-off meeting

Kick-off meeting je zvláštní typ setkání důležitých zainteresovaných stran u příležitosti zahájení realizační fáze řízení projektu, kde je (dle konkrétního pojetí) např. zrekapitulován plán řízení projektu, jsou navzájem seznámeni zástupci zúčastněných stran a především je všem oznámeno, že fyzická realizace začíná.

Komplexní projekt

Komplexní projekt sestává z podprojektů, které více či méně samostatně realizují jednotlivé výstupy. Na rozdíl od programu lze celý komplex uřídit centrálně a přímo, a také lze dostatečně přesně určit rozsah jednotlivých podprojektů i celkového komplexního projektu.

Kompromis

Řešení konfliktu typu kompromis je obdoba řešení typu prohra–prohra. Zde také obě strany konfliktu ustupují ze svého stanoviska, tentokrát však ne zcela. Žádná ze stran nevítězí úplně, žádná z nich však také zcela neprohrává. Řešení kompromisem může být, ale nemusí být, řešením konečným. Pokud je písemně zachycena podoba kompromisu, pokud je vůle a ochota zúčastněných stran dohodu plnit, pak řešení může být konečné. Velmi často se stává, že sporné body se v budoucnu přesto objeví.

Komunikační plán

Komunikační plán je dokument, ve kterém jsou stanovena pravidla pro komunikaci na projektu a také, kdo, kdy, jak a o čem koho informuje. Obvykle je tento dokument podmnožinou plánu řízení projektu.

Konflikt

Konflikt tvoří nevyhnutelnou součást práce a života projektového týmu. Podle provedených výzkumů se manažeři 20–40 % svého času věnují právě konfliktům a jejich řešení. Konflikt je obecně definován jako stav vztahu mezi dvěma objekty (věci, myšlenky, zájmy, cíle, hodnoty atd.) systému, které nemohou v rámci tohoto systému koexistovat. Podle uvedené definice je konflikt neudržitelným stavem, což znamená, že něco se musí změnit. Možné stavy řešení jsou výhra-prohra, prohra-prohra, výhra-výhra anebo kompromis.

Kontrola kvality

Kontrola kvality (Quality control) je proces z oblasti řízení kvality projektu. Jedná se o kroky a činnosti spojené s měřením a zaznamenáváním veličin určených v plánu řízení kvality tak, aby bylo možné vyhodnotit výkonost a případě doporučit nezbytné změny.

Kritéria úspěchu

Kritéria úspěchu jsou podmínky a ukazatele, podle kterých bude posouzeno, zda byl projekt úspěšný nebo ne. Mělo by se jednat o objektivně ověřitelné ukazatele.

Kritické faktory úspěchu

Kritické faktory úspěchu (CSF - Critical Success Factors) jsou okolnosti a vlivy, které mohou zásadním způsobem napomoci úspěchu projektu, pokud budou zajištěny (např. pokud získáme konkrétního vývojáře, je téměř jisté, že nebudou zásadní chyby).

Kritický řetěz

Kritický řetěz (CC – Critical Chain) je metoda pro plánování časového průběhu projektu vyvinutá Dr. Goldrattem. Spočívá mimo jiné v obohacení vazeb mezi činnostmi o zdrojové vazby a v "destilaci" různých časových nárazníků v rámci celého plánu.  Kritický řetěz je aplikací teorie omezení (TOC – Theory of Constrains) do projektového prostředí.

Krize projektu

Pojmem krize projektu můžeme označit situace, při kterých dochází k obrovskému překroční rozpočtu, velmi velkému časovému skluzu, absolutnímu nedostatku disponibilních zdrojů, souběhu několika mimořádných událostí, skutečnému výskytu kritického rizika, úplnému rozpadu projektového týmu, který v důsledku vnitřních konfliktů není schopen řídit projekt, apod., to vše jsou skutečnosti, které charakterizují, že projekt je v krizi.

Kvalita projektu

Kvalita je v nejobecnějším pojetí míra naplnění požadavků (očekávání) zákazníka. Kvalita projektu je totéž aplikováno na projekt a jeho zainteresované strany, přičemž se dále pozornost dělí na kvalitu produktu, který je projektem vytvářen a dále na kvalitu procesu, tedy jak ke projekt řízen. Dotčenou znalostní oblastí je řízení kvality projektu (project quality management). Plán řízení kvality projektu je součástí (podmnožinou) plánu řízení projektu.