PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

V

Vazba konec-konec

Vazba konec-konec je jednou z možných vazeb mezi činnostmi projektu, které se používají při vytváření harmonogramu. Její význam je, že když jedna činnost skončí (konec), měla by zároveň skončit i navázaná (konec). Měly by tedy končit současně (případně lze významu rozumět i tak, že konec jedné činnosti způsobí konec i navázané činnosti).

Vazba konec-začátek

Vazba konec-začátek je jednou z možných vazeb mezi činnostmi projektu, které se používají při vytváření harmonogramu. Její význam je, že když jedna činnost skončí (konec), následná může začít (začátek).

Vazba začátek-konec

Vazba začátek-konec je jednou z možných vazeb mezi činnostmi projektu, které se používají při vytváření harmonogramu. Její význam je, že když jedna činnost začne (začátek), následná musí skončit (konec). Tedy, začátek jedné činnosti působí konec navázané činnosti.

Vazba začátek-začátek

Vazba začátek-začátek je jednou z možných vazeb mezi činnostmi projektu, které se používají při vytváření harmonogramu. Její význam je, že když začne jedna činnost (začátek), měla by zároveň začít i navázaná (začátek). Měly by tedy začínat současně (případně lze významu rozumět i tak, že začátek jedné činnosti způsobí začátek i navázané činnosti).

Velocity

Pojem z agilního PM. Velocity je tempo práce vyjádřené poměrem story points z dokončených user stories za daný sprint. Po dokončení více než jednoho sprintu lze vypočítat průměrnou velocity jako aritmetický průměr story points ze všech dokončených user stories za všechny dosud dokončené sprinty.

Virtuální tým

Virtuální tým je složen z lidí, kteří pracují na různých místech a třeba i v rozdílných časových pásmech, aniž by se kdy fyzicky setkali.

Vlastník produktu

Vlastník produktu - viz Product owner.

Vlastník projektu

Vlastník projektu (sponzor projektu), jedna za zainteresovaných stran projektu. Osoba s dostatečnou autoritou a pravomocí k rozhodování o zásadních aspektech projektu, je zodpovědný za byznys přínos projektu.

Vyhodnocení projektu

Vyhodnocení projektu (závěrečná zpráva) je dokument, ve kterém je v průběhu ukončení projektu porovnáno zadání (zakládací listina projektu) se skutečnými výsledky a odchylky jsou vysvětleny a zdůvodněny.

Výhra-výhra

Řešení konfliktu typu výhra–výhra (win-win) je jediným řešením, při kterém není potlačena (nezaniká) ani jedna strana. Jedná se o řešení často velmi kreativní, nalezení (a následné vytvoření) nového systému, v němž mohou oba objekty koexistovat. Někdy se tomuto způsobu řešení říká metoda třetí cesty. Není to rychlý způsob řešení a obecně ani jednoduchý. Je však trvalý, a na rozdíl od ostatních způsobů řešení, produktivní: nic nezaniká, ale naopak se něco nového vytváří.

Výhra–prohra

Řešení konfliktu typu výhra–prohra: Při tomto způsobu řešení jedna strana konfliktu dobrovolně ustoupí ze svého stanoviska, nebo je k tomu druhou či třetí stranou donucena. Tento způsob řešení je považován za rychlý a konečný, protože dále již není o čem diskutovat. Výsledek řešení nemusí být optimální. Vyhledává se totiž jenom ze dvou variant, způsobem „buď a nebo“.

Výstupy projektu

Jako výstupy projektu označujeme produkty (dodávky, výsledky, realizované služby), které jsme zavázáni vlastníkovi (sponzorovi) projektu dodat. Tyto výstupy jsou považovány za požadované výsledky aktivit projektového týmu, který je za ně plně zodpovědný.

Vytvořená hodnota (EV)

Vytvořená hodnota (Earned Value - EV; dosažená hodnota; hodnota rozpracovanosti). EV představuje částečnou (poměrovou) hodnotu z nákladů plánovaných na úkol, která odpovídá procentu dokončenosti úkolu. Dříve též jako BCWP.

Vývojové diagramy

Vývojové diagramy (flowchart, též jako postupové diagramy) zobrazují postup daného procesu jako sled kroků, rozhodnutí, apod. Doplňkem může být tzv. SIPOC model pro ujasnění vztahů v rámci daného procesu.

Vývojový tým

Vývojový tým (development team) je součást Scrum týmu. Skládá se z profesionálů, kteří na konci každého sprintu dodají hotový inkrement potenciálně uvolnitelného produktu (potentially releasable product increment). Přírůstek je prezentován (a požadován) během „Sprint Review“. Daný přírůstek je tvořen pouze členy vývojového týmu.

Vývojové týmy jsou sestaveny se zmocněním (empowered) organizovat si a řídit vlastní práci - jsou tedy sebeorganizaované (self-organised). Výsledná synergie optimalizuje celkovou výkonnost a efektivitu vývojového týmu.