PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Z

Zadavatel projektu

Zadavatel projektu, jedna ze zainteresovaných stran projektu. Má zájem projekt zrealizovat, respektive docílit požadovaného užitku, přínosu.

Zahájení (projektu)

Zahájení je první z fází řízení projektu. Mělo by se jednat o standardizovaný proces, na jehož počátku je určen sponzor projektu, který způsobí vznik zakládací listiny projektu (ZLP), ve které jsou uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu atd. Fáze zahájení končí formálním schválením ZLP.

Zainteresované strany

V podstatě všichni, kdo se nějakým způsobem pohybují v rámci PPP systému (projekt, program, portfolio), jsou tzv. zainteresované strany (anglicky odpovídá výraz stakeholders). Jsou to jednotlivci, kteří se budou muset „vypořádat“ s výstupy z projektu, osoby/organizace, které jsou aktivně zapojeny do projektu, nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně či negativně ovlivněny realizací projektu nebo jeho výsledkem.

Zákaznická perspektiva

Zákaznická perspektiva znamení formulaci nejen cíle projektu, ale každého výstupu, dílčího výstupu atd. až po pracovní balíky z perspektivy příjemce, zákazníka, externího i interního. Je velký rozdíl, pokud danou dodávku formulujeme jako „testovací server vytvořen“, což je běžná perspektiva dodavatele nebo když zvolíme formulaci ve smyslu „server, na kterém můžeme testovat k dispozici“.

Zakládací listina projektu

Zakládací listina projektu (ZLP, project charter, identifikační listina projektu), je dokument, ve kterém jsou uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu, členové řídícího týmu projektu atd. Za vznik ZLP v průběhu fáze řízení projektu "zahájení" je zodpovědný sponzor projektu.

Záložní plán

Záložní plán je jednou z rizikových strategií používaných při řízení rizik projektu. Je to plně reaktivní strategie, která je založena na definici spouštěčů (triggers), což jsou přesně popsané události k přesně stanovenému času. Pokud je sledovaný ukazatel na určité hodnotě, je automaticky spuštěn sled naplánovaných úkonů (např. při dosažení určité hodnoty průtoku řeky na konkrétním místě je vydán pokyn ke stavbě mobilních hrází).

Zápis z porady

Zápis z porady (meeting minutes) je jedním ze základních dokumentů během realizace projektu a měl by být vyhotoven z každého jednání. Klíčové jsou především učiněná rozhodnutí a stanovené úkoly, včetně stanovení termínu a zodpovědnosti za jejich vykonání.

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva (vyhodnocení projektu) je dokument, ve kterém je v průběhu ukončení projektu porovnáno zadání (zakládací listina projektu) se skutečnými výsledky a odchylky jsou vysvětleny a zdůvodněny.

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu je obvykle vnímán jako popis souslednosti tzv. fází řízení projektu - tedy popis vývoje projektu v čase, od jeho vzniku až po ukončení všech aktivit s projektem spojených. Existuje několik různých pojetí, všechna se však krom faktu, že projekt musí nějak vzniknout (a je tedy cosi před projektem) a také skončit (cosi po projektu) více méně shodují na tom, že vlastní projekt má čtyři fáze řízení: zahájení, plánování, realizaci a ukončení.

Změnový požadavek

Změnový požadavek (požadavek na změnu) je (nejlépe formálně) vznesená žádost (návrh) na změnu oproti schválenému plánu řízení projektu. Každý takový požadavek by měl projít procesem řízení změn. Některé změny lze nedělat, jiné jsou vzhledem k okolnostem nutné a je třeba jen vybrat jak.

Zmírnit riziko

Zmírnit riziko je jednou z rizikových strategií používaných při řízení rizik projektu. Též jako "oslabit riziko" či "mitigate risk". V rámci této preventivní strategie se snažíme nalézt taková opatření, která by snížila pravděpodobnost a/nebo dopad daného rizikového scénáře.