PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

C

Časová odchylka (SV)

Časová odchylka (Schedule Variance - SV) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánovaný harmonogram. SV=EV-PV.

CBA

CBA (Cost Benefit Analysis), tedy Analýza nákladů a přínosů je postup, při kterém jsou na peněžní jednotky převáděny primárně nefinanční dopady (např. zlepšení životního prostředí ve městě) a vůči nim je pak posuzována investice - projekt.

Certifikace PM

Certifikace projektových manažerů je proces, při kterém jsou ověřovány teoretické a případně i praktické dovednosti uchazeče v oblasti projektového řízení. PM certifikačních systémů je více, mezi nejrozšířenější patří PMI, IPMA a PRINCE2.

Cíl projektu

Cíl projektu je důvod, proč produkujeme výstupy; definovaný stav na konci projektu, nejlépe formulovaný jako nově získaná vlastnost, schopnost nebo dovednost organizace. Za cíl projektu nese zodpovědnost manažer projektu.

Cost Performance Index (CPI)

Cost Performance Index (CPI), též jako "Index výkonu podle nákladů" je měřítko nákladové efektivity projektu. Poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu vynaložených prostředků vůči plánu. CPI=EV/AC.

Cost Variance (CV)

Cost Variance (nákladová odchylka) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánované náklady. CV=EV-AC.

CPI – Cost Performance Index

CPI - Cost Performance Index (CPI), též jako "Index výkonu podle nákladů" je měřítko nákladové efektivity projektu. Poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu vynaložených prostředků vůči plánu. CPI=EV/AC.

CPM – critical path method

CPM - critical path method (metoda kritické cesty) je postup, při kterém je za pomoci síťového grafu nalezena očekávaná doba trvání projektu, jsou identifikovány rezervy apod. Tyto informace následně pomáhají při optimalizaci plánu projektu. Dnes se pro vizualizaci používají i Ganttovy grafy.

Crashing

Stlačování (hrnutí, Crashing), je úprava harmonogramu projektu, při které prostě „nahrneme“ do projektu další zdroje (nebo využijeme zdrojů z existujících plánovacích rezerv), čímž se snažíme projekt urychlit. Největší smysl má zdroje přidávat na nejdelší činnosti na kritické cestě – tam je největší pravděpodobnost, že naše snaha bude mít nějaký efekt.

CV – Cost Variance

CV - Cost Variance (nákladová odchylka) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánované náklady. CV=EV-AC.