PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

M

Manažer projektu

Manažer projektu je nositelem a zosobněním projektu. Je zodpovědný za koordinaci týmu ke správnému naplánování a realizaci projektu, tedy k dosažení cílů projektu a jejich kompatibilitu s očekávanými přínosy, za které však již ani PM ani tým nezodpovídá (za přínosy je obvykle zodpovědný zadavatel či sponzor projektu). Úkolem manažera projektu je koordinovat tým tak, aby byl dosažen cíl v definovaných parametrech.

V průběhu projektu deleguje manažer projektu zodpovědnost za splnění jednotlivých částí projektu na garanty jednotlivých výstupů.

Matice důležitý x urgentní

Matice důležitý x urgentní umožňuje klasifikovat úkoly podle toho, zda jsou důležité, či nikoliv, a zároveň naléhavé, nebo mohou počkat. Spočívá v umístění záležitostí k řešení do kvadrantů podle os důležité x nedůležité a urgentní x neurgentní. Kvadrant důležité-neurgentní by měl být pro manažera projektu cílem, neboť obsahuje činnosti, jež jsou důležité – ovšem vykonává je, dokud ještě nejsou naléhavé.

Matice vliv x zájem

Matice vliv x zájem (power / interest grid) je nástroj používaný během procesu řízení zainteresovaných stran. Výstupem je rozdělení zainteresovaných stran do 4 skupin podle míry vlivu na projekt (power) a míry zájmu (očekávání - interest). Snažíme se nalézt ty zájmové skupiny, které označujeme jako klíčové hráče. Jsou to ty skupiny nebo jednotlivci, kteří mají největší vliv na náš projekt a přitom mají i vysoká očekávání (zájem).

Matice zodpovědnosti

Matice zodpovědnosti je dokument, který strukturovaně informuje o rozdělení zodpovědnosti v rámci projektu. Optimem je navázání takové matice na WBS. Způsobů stanovení zodpovědnosti je více, velmi oblíbenou je tzv. RACI matice.

Maticová organizační struktura

Maticová organizační struktura znamená, že jednotliví členové projektových týmů zůstávají na svých stálých funkčních pozicích v rámci stávající (trvalé) organizační struktury, na kterých plní (v rámci alokované kapacity) běžné (liniové) i projektové úkoly (a to i z několika různých projektů!). Více informací naleznete v PM Wiki zde.

MBTI

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je osobnostní typologie a test navržený pro identifikaci osobnostního typu. Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers vytvořily test během 2. světové války a jeho kritéria vyplývají z teorií Carla Junga (Psychologické typy). Test je často používán v mnoha oblastech, jak pracovní (výběr zaměstnanců) tak osobní povahy (manželské poradny atp.)

Metoda kritické cesty (CPM)

Metoda kritické cesty (Critical path method - CPM) je postup, při kterém je za pomoci síťového grafu nalezena očekávaná doba trvání projektu, jsou identifikovány rezervy apod. Tyto informace následně pomáhají při optimalizaci plánu projektu. Dnes se pro vizualizaci používají i Ganttovy grafy.

Metoda logického rámce

Metoda logického rámce, respektive logický rámec je postup pro kvalitní formulaci klíčových parametrů projektu, jako jsou přínosy, cíl, výstupy, objektivně ověřitelné ukazatele, předpoklady atd. Výstupem je sestavený logický rámec jakožto dokument. Daný postup je velmi vhodné aplikovat před zahájením projektu, v předprojektové fázi. Více informací naleznete v PM Wiki zde.

Metoda procentuálního plnění

Metoda procentuálního plnění je způsobem sledování projektu, při kterém jsou činnosti projektu ohodnoceny procentem plnění (dokončenosti). Metoda je jednoduchá, nicméně může být velmi zavádějící - procento dokončenosti nemusí příliš korelovat s dobou či náklady potřebnými k dokončení.

Milník

Milník je jasně definovaná významná událost na projektu (časový okamžik). Milník představuje bod zpětné kontroly, bod přijetí rozhodnutí nebo bod přejímky. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou délku trvání.

Milníková metoda

K jednodušším a snad i proto velmi rozšířeným způsobům vyhodnocování stavu projektu patří tzv. milníková metoda, označovaná též zkratkou MTA – Milestones Trend Analysis (Analýza trendů plnění milníků). Spočívá ve stanovení většího počtu milníků projektu, které se pak postupně v průběhu projektu vyhodnocují.

Motivace

Motivace je psychologický proces, který aktivuje naše chování a dává mu účel a směr. Je to interní hnací síla ženoucí nás k uspokojení našich nenaplněných potřeb. Je to hnací síla, která nás vede k dosažení osobních a organizačních cílů. Je to vůle něčeho dosáhnout.

MTA – Milestones Trend Analysis

K jednodušším a snad i proto velmi rozšířeným způsobům vyhodnocování stavu projektu patří tzv. MTA – Milestones Trend Analysis (Analýza trendů plnění milníků), označovaná též jako "milníková metoda". Spočívá ve stanovení většího počtu milníků projektu, které se pak postupně v průběhu projektu vyhodnocují.

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy (mind maps) silně podporují laterální typ myšlení, tedy hledání souvislostí. Základní postup tvorby myšlenkových map: do středu tabule ( flipchart) se napíše hlavní téma; daná subtémata prvního řádu se propojí čarou s hlavním tématem a mohou se propojit i mezi sebou; účastníci jsou vyzváni, aby generovali „něco“, co s daným tématem souvisí; pak se postupuje stejným způsobem do témat dalšího řádu, přičemž je nyní možné propojovat i témata různých řádů mezi sebou navzájem.