PM slovník

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z

S

Sběr požadavků

Během úvodních fází projektu je potřeba zajistit sběr požadavků zainteresovaných stran na parametry a vlastnosti výstupů, které mají být projektem vytvořeny, stejně jako na parametry a vlastnosti cílového stavu projektu.

Schedule Performance Index (SPI)

Schedule Performance Index (index výkonu podle času) je měřítko časové efektivity projektu, poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu časového postupu. SPI=EV/PV.

Schedule Variance (SV)

Schedule Variance (časová odchylka) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánovaný harmonogram. SV=EV-PV.

Scope

Jako scope, respektive project scope (rozsah projektu) je obvykle označována definice toho, CO vše má být v rámci projektu vyprodukováno (produkty, zrealizované služby, vytvořené dokumenty, a další výsledky). Rozsah projektu zahrnuje 100% toho, co má být v rámci projektu dodáno. Rozsah je nejčastěji souhrnně definován jako popisný dokument, WBS anebo jako popis pracovních balíků.

Scrum

Nejpoužívanější metodikou agilního řízení je v dnešní době jednoznačně Scrum. Jedná se o přizpůsobivou metodu produktového vývoje, zvláště přínosnou při inkrementálním a setrvalém dodávání inovací. Termín Scrum se užívá v souvislosti s agilním projektovým řízením od devadesátých let, kdy v roce 1993 proběhl první zdokumentovaný projekt řízený touto metodikou. Samotný název Scrum v sobě skrývá metaforu s hrou rugby, kde scrum (zkratka ze „scrumage“, neboli „mlýn“) představuje herní situaci, kdy se shromáždí celý tým a společně se ve mlýně snaží získat/udržet míč.

Seznam bodů k řešení

Seznam bodů k řešení (issue log) je dokument (nejlépe online), kam jsou bez prodlení zaznamenávány vzniklé body k řešení. Každý z projektového týmu je oprávněn zaznamenat svou záležitost, projektový manažer následně určuje termín a zodpovědnou osobu za vyřešení.

Seznam poučení

Seznam poučení (lessons log) je dokument (nejlépe online), kam jsou bezprostředně zaznamenávány naučené lekce (zvládnutá rizika, pozitivní zkušenosti, využité příležitosti, osvědčené postupy atd.) tak, aby se získané know-how neztrácelo.

SIPOC

V rámci SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) nástroje jsou podrobně rozebrány vztahy a vazby okolo konkrétního procesu či procesního kroku. Jsou tedy definováni všichni dodavatelé daného procesu, přičemž jejich vstupy mohou bát nejrůznější formy a podoby – materiálové, informační, finanční atd. Tyto vstupy jsou následně co možná nejpřesněji popsány. Následně je popsán samotný proces či procesní krok a dále i jeho výstupy a zákazníci. Jako dodavatel či zákazník je zde vnímán kdokoliv, kdo nějak interaguje s daným procesem či procesním krokem, interní i externí podstaty.

Síťový graf

Síťový graf je nástroj pro určení logických vazeb mezi činnostmi projektu a tím pádem i pro sestavení harmonogramu projektu. Činnosti jsou obvykle reprezentovány uzly, vazby pak orientovanými spojnicemi mezi uzly. Síťové grafy jsou využívány např. v rámci metody kritické cesty.

Situační vedení

Nejznámější kategorizaci stylů vedení zpracovali v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století Paul Hersey a Ken Blanchard pod označením situační vedení (teorie situačního vedení). V různých situacích a s různými lidmi je vhodné k vedení přistupovat odlišně. Je zřejmé, že pokud jsou v týmu nezkušení nováčci, je třeba s nimi jednat direktivněji než v případě nám známých a zkušených matadorů, se kterými již dlouho spolupracujeme a rozumíme si i beze slov.

Skutečné náklady (AC)

Skutečné náklady (Actual Costs - AC) - Celkové náklady, které byly spotřebovány na vytvoření produktu k datu měření a kontroly. Dříve též jako ACWP.

SMART

Cíl by měl být podle techniky SMART: S – specifický a specifikovaný, konkrétní (specific) – protože potřebujeme vědět CO?; M – měřitelný (measurable) – abychom byli schopni určit, zda jsme určeného dosáhli; A – akceptovaný (agreed) – pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde, a shodli se na relevantnosti a adekvátnosti cíle; R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; T – termínovaný (timed; time bounded) – protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl.

Směrný plán

Směrný plán (baseline) je pro danou oblast (rozsah, čas, náklady) schváleným plánem, podle kterého se projekt v dané oblasti realizuje a vůči kterému jsou vykazovány odchylky.

SPI – Schedule Performance Index

SPI - Schedule Performance Index (index výkonu podle času) je měřítko časové efektivity projektu, poměrový ukazatel vyjadřující efektivitu časového postupu. SPI=EV/PV.

Sponzor projektu

Sponzor projektu (vlastník projektu), jedna za zainteresovaných stran projektu. Osoba s dostatečnou autoritou a pravomocí k rozhodování o zásadních aspektech projektu, je zodpovědný za byznys přínos projektu.

Statement of work (SOW)

Statement of work - SOW je jeden ze způsobů rozšířeného popisu rozsahu projektu. Nejčastěji jde o rozšíření popisu položek WBS o akceptační kritéria, včetně způsobu předání a určení zodpovědnosti za provedení těchto položek (tedy určitá variace na popis pracovních balíků).

Stavové metody sledování projektu

Stavové metody sledování projektu jsou založeny na indikaci rozpracovanosti činnosti přiřazením jednoho z předem definovaných stavů. Např. může jít o metodu 0-W-100 (0 - činnost nezačala, W - pracuje se, 100 - dokončeno). Dalším příkladem je její obdoba 0–50–100: dokud činnost nezačala, má 0% hotovo; ve chvíli, kdy začne, přisoudí se jí stav „z poloviny hotovo“ (50%); ovšem teprve až skončí, je označena jako zcela hotová.

Storming (fáze konfliktů a polarizací)

Storming, druhá fáze vývoje týmu, se také nazývá fází krystalizace, turbulence nebo kvašení. Je typická konflikty a polarizací postojů. Ne všem členům týmu zcela „sedí“ například celkový úkol nebo způsob jeho dosahování nebo jejich individuální úloha. Nemusí být také spokojeni s ostatními členy týmu, jejich chováním atd.

Projektový manažer by se měl výrazně zaměřit na to, co tým spojuje, místo toho, co jej rozděluje.

 

 

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti (feasibility study) je dokument jehož hlavním cílem je prozkoumat různé varianty vedoucí k vytyčenému cíli a ty, které se jeví jako reálné porovnat mezi sebou.

SV – Schedule Variance

SV - Schedule Variance (časová odchylka) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánovaný harmonogram. SV=EV-PV.

SWOT analýza

SWOT analýza spočívá v identifikaci silných stránek (Strenghts), slabých stránek (Weaknesses), příležitostí (Opportunities) a hrozeb (Threats) vůči vymezené oblasti (segment činnosti firmy či organizace nebo i vůči organizaci samotné, případně vůči projektu nebo jinému záměru) a následné formulaci vhodné strategie postupu.

Systém řízení projektů

Systém řízení projektů v organizaci je celková koncepce realizace strategie prostřednictvím vzájemně provázaného řízení portfolií, programů a projektů (PPP). Kromě definovaných PPP postupů zahrnuje např. i způsob rozvoje projektových manažerů apod.