PM slovník

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

R

RACI matice

RACI matice (RACI matrix) je jeden typů matice zodpovědnosti, která je v tomto případě rozdělena na R - responsible (ti, kteří vykonávají práci), A - accountable (ti, kteří zodpovídají za výsledek), C - consulted (ti, kteří by se k danému měli vyjádřit), I - informed (ti, kteří mají být informováni). Každý výstup, respektive pracovní balík z WBS může mít různá počet zodpovědností R,C, a I, nicméně jednu a právě jednu A.

Registr rizik

Registr rizik (risk register) je dokument, který slouží pro záznam rizik projektu, vyhodnocení jejich závažnosti a stanovená opatření proti rizikům, včetně zodpovědnosti za provedení těchto opatření. Jedná se o "živý" dokument používaný během procesu řízení rizik v průběhu celého životního cyklu projektu.

Registr zainteresovaných stran

Registr zainteresovaných stran (stakeholder register) je dokument, ve kterém jsou zachyceny důležité informace o zainteresovaných stranách projektu (stakeholderech). Je obvykle uvedeno kdo zastává kterou generickou roli (zadavatel, sponzor, ...), jaký je vliv a postoj dané osoby či skupiny a také, jak by měla s danou entitou probíhat komunikace. Především druhá zmíněná část je velmi citlivá a obvykle není přímo zaznamenána.

Report o stavu projektu

Report o stavu projektu je jednoduchý dokument, který by měl shrnovat informace o stavu základních parametrů projektu (trojimpereativ) a očekávání jejich vývoje. Je vhodné report strukturovat tak, aby příjemce hned na začátku identifikoval, zdali jsou nějaké odchylky od plánu nebo ne (např. formou "semaforů").

Reporting

Jako reporting je označováno podávání zpráv o stavu a předpokládaném stavu dílčích oblastí a činností projektu. Efektivním je reporting prováděný v pravidelných cyklech.

Řídící výbor projektu

Řídící výbor projektu (steering committee) je vrcholný řídící orgán projektu - disponuje kompetencemi potřebnými k řešení všech otázek projektu. Zpravidla sestává minimálně ze zadavatele projektu, zástupce uživatelů projektu a sponzora (vlastníka) projektu.

RIPRAN

RIPRAN (RIsk PRoject Analysis) je jednou z metod pro řízení rizik projektu. Spočívá ve vytvoření orientovaných dvojic hrozba - scénář, jejich následném rozboru ohledně pravděpodobnosti a dopadu, ohodnocením dané dvojice na stanovené škále a následné formulaci opatření proti riziku včetně uvedení nové hodnoty rizika (po aplikaci opatření).

Řízení dosažené hodnoty

Řízení dosažené hodnoty, aneb "Earned Value Management (EVM)" je komplexní metodou pro sledování stavu projektu během jeho realizace. Principem metody EVM je určení, jaká je hodnota toho, co jsme vykonali a kolik nás to stálo v porovnání s hodnotou, kterou jsme měli v daný okamžik podle plánu vytvořit. Zmíněná hodnota může být vyjádřena ve finančních jednotkách, člověkodnech nebo i pomocí jakékoliv jiné veličiny, ve které jsme schopni vyjádřit potřebné hodnoty.

Řízení kvality projektu

Řízení kvality projektu (Project quality management) jakožto znalostní oblast zahrnuje tři základní procesy: plánování řízení kvality, operativní řízení kvality a kontrolu kvality.

Řízení rizik projektu

Řízení rizik projektu (project risk management) je proces, kterým se tým řízení projektu snaží chránit před nejistými negativními událostmi. Sestává především z kroků: identifikace rizik, analýza rizik, hodnocení rizik, opatření proti rizikům, průběžný monitoring. Postup odpovídá ČSN ISO 31 000.

Řízení zainteresovaných stran

Řízení zainteresovaných stran je proces sestávající ze čtyř kroků: identifikace; analýza reálných očekávání; analýza vlivu a zájmu (power vs. interest); tvorba strategie jednání s každou zainteresovanou stranou. Výstupem je obvykle registr zainteresovaných stran.

Řízení změn

Proces řízení změn (change management) na projektu obvykle probíhá v krocích: vznesení požadavku na změnu, analýza požadavku (dopad na trojimperativ), rozhodnutí ano nebo ne, případná realizace změny, případná kontrola správného provedení, dokumentace průběhu celého procesu (i v případě rozhodnutí změnu nedělat).

Riziko

Riziko (projektu) je nejistá událost či podmínka, která, pokud nastane, má negativní dopad na projekt (případně na organizaci, která je nositelem projektu). Ve vyspělých organizacích je obvyklé projektová rizika řídit.

ROI

ROI (Return Of Investment) je jednoduchý ukazatel, který nám říká, kolik peněžních jednotek zisku nám přinese každá 1 investovaná peněžní jednotka (nákladů). ROI = (výnos - investice)/investice.

Rozpočet při dokončení (BAC)

Rozpočet při dokončení (BAC - Budget At Completion). Součet všech plánovaných nákladů na vytvoření produktů projektu.

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu (budget, project costs) obvykle zahrnuje potřebné výdaje (v penězích, člověkodnech nebo jiných relevantních jednotkách) na všechny výsledky a výstupy projektu (rozsah projektu) plus položku na krytí rizik a případně i kalkulovaný zisk. Optimálně je strukturován ve vazbě na WBS daného projektu.

Rozsah projektu

Jako rozsah projektu (project scope) je obvykle označována definice toho, CO vše má být v rámci projektu vyprodukováno (produkty, zrealizované služby, vytvořené dokumenty, a další výsledky). Rozsah projektu zahrnuje 100% toho, co má být v rámci projektu dodáno. Rozsah je nejčastěji souhrnně definován jako popisný dokument, WBS anebo jako popis pracovních balíků.