Certifikace IPMA

Vzhledem k tomu, že standard ICB není dost dobře možné plně ověřit pouze tzv. zaškrtávacím písemným testem – nejedná se o znalost procesů, jejich činností atd., jde o posouzení kompetencí daného uchazeče, tak je až na výjimku v podobě nejnižšího certifikátu základem certifikace IPMA komplexní posouzení uchazeče několika formami prověření, což je završeno certifikačním pohovorem.

4 stupně certifikace IPMA

Certifikace IPMA ® má čtyřstupňový certifikační systém, který není zcela hierarchický – jednotlivé stupně mají poněkud odlišné zaměření:

 • IPMA® Level A – Certified Projects Director (certifikovaný ředitel projektu). Tato certifikace je zaměřena na schopnost řídit portfolio nebo program a na použití adekvátních metod a nástrojů, nikoliv na řízení jednotlivého projektu, byť by byl komplexním.
 • IPMA® Level B – Certified Senior Project Manager (certifikovaný projektový senior manažer). Předmětem certifikace je schopnost řídit komplexní projekt, který může obsahovat i podprojekty atp.; vlastní činnost je tedy často především řízení a vedení manažerů jednotlivých podprojektů.
 • IPMA® Level C – Certified Project Manager (certifikovaný projektový manažer). V tomto stupni je prověřována schopnost řídit projekt s omezenou složitostí, což znamená kromě prokázání určitého stupně znalostí i předvedení určitých zkušeností.
 • IPMA® Level D – Certified Project Management Associate (certifikovaný projektový praktikant). Tento stupeň je určen především pro členy projektových týmů, kteří se jako specialisté na svůj primární obor účastní projektu, případně jako doklad teoretických znalostí projektového řízení – pro studenty.

Poznámka: Určitá paralela se systémem PMI® je zřejmá, certifikát PMP od PMI® by bylo možné zhruba pokládat za ekvivalent IPMA® C.

Podmínky certifikace IPMA

Podstatnou výhodou je fakt, že certifikace IPMA je prováděna v tuzemsku a česky. Certifikát je mezinárodně platný a je vzájemně uznávaný s certifikáty PMI® (IPMA C je zhruba ekvivalent PMI PMP).

Pro získání certifikátu daného stupně je v podstatě pro všechny stupně nutné splnit kvalifikační předpoklady (délka praxe s danou úrovní projektů – vyjma stupně D, kdy praxe být nemusí), vyplnit vstupní dokumentaci (dle příslušného stupně – obsahuje například profesní životopis, zprávu o projektu atd.) a uspět při vlastní certifikační zkoušce.

Zkouška se skládá pro stupně A, B a C ze tří částí – testu, zprávy o projektu a pohovoru, pro stupeň D pouze z testu. Testy jsou pro jednotlivé stupně rozdílné obtížnosti, většinou se však skládají ze tří dílčích částí:

 • otevřené otázky – je položeno několik otázek, na které je třeba vlastními slovy odpovědět;
 • uzavřené otázky – výběr z několika možností;
 • příklad – řešení nějaké projektové situace, aplikace nějaké metody apod.

Pro splnění testové části zkoušky je nutné získat více než 60% bodů ve všech třech částech testu. Nelze mít tedy např. správně první dvě části a vynechat část třetí.

Test se spolu s ostatní dokumentací předává k posouzení dvěma hodnotitelům (acessorům), kteří jej vyhodnotí.

Pokud je test úspěšně absolvován a jsou splněny všechny náležitosti, absolvent stupně D získává certifikát.

U ostatních stupňů je dále vyhodnocena další dokumentace (např. zpráva o projektu) a v případě, že je vše v pořádku, je kandidát na certifikaci pozván k certifikačnímu pohovoru, při kterém jsou opět dvěma zkoušejícími prověřeny schopnosti daného uchazeče. Při pohovoru musí být dokázány schopnosti aplikovat teoretické znalosti a pochopení filozofie projektového řízení. Celý proces je tedy o něco složitější, než je tomu např. u PMI®.

Pro přípravu ke zkoušce v rámci certifikace IPMA doporučujeme náš kurz komplexní přípravy, který je s garancí úspěchu a který má jako jeden z mála akreditaci SPŘ (tuzemského zastoupení IPMA) na úrovni Excellent, což dokazuje velmi vysokou úspěšnost absolventů u samotné zkoušky.

spr_akreditace_certifikace_ipma

Ceny certifikace IPMA

 • Cena nejběžnějšího certifikátu IPMA® Level D je pro rok 2016 stanovena na 10 406,- Kč pro nečleny SPŘ, pro členy je to pak 8 712,- Kč.
 • Cena certifikátu IPMA® Level C je pro rok 2016 stanovena na 28 435,- Kč pro nečleny SPŘ, pro členy je to pak 23 595,- Kč.
 • Cena certifikátu IPMA® Level B je pro rok 2016 stanovena na 36 905,- Kč pro nečleny SPŘ, pro členy je to pak 31 460,- Kč.
 • Cena certifikátu IPMA® Level A je pro rok 2016 stanovena na 50 2015,- Kč pro nečleny SPŘ, pro členy je to pak 44 770,- Kč.

Aktuální a podrobnější informace je možné získat na webu certifikačního orgánu SPŘ – http://www.ipma.cz .

Jedním ze vstupních předpokladů pro udělení certifikace je i absolvování stanoveného počtu hodin vzdělávání v projektovém řízení, což splňuje např. tento kurz.

Recertifikace

Platnost certifikátů IPMA je 5 let. Poté musíte (v případě, že chcete obnovit) projít procesem recertifikace. Jako jeden ze vstupů je požadováno prokázané vzdělávání, ve kterém musí být nejméně 15 hodin (2 dny) vzdělávání akreditované SPŘ. To splňují např. naše kurzy praktického projektového řízení. Více informací ke vzdělávání pro recertifikaci lze nalézt zde.

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.