Portfolio manažer

Manažer portfolia může být jednotlivec nebo také skupina či řídící orgán zodpovědný za ustavení, sledování a řízení všech přidělených portfolií. Musí být zkušenou osobou, s velkým přehledem nejen v oboru organizace, ale i v metodách a technikách z oblasti řízení projektů, programů a portfolií. Vždy se jedná pozici velmi blízkou vrcholovému vedení organizace.