Inovace výuky marketingových komunikací

PM Consulting s.r.o. se stal hrdým partnerem projektu „Inovace výuky marketingových komunikací“, který byl podán Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou multimediálních komunikací (FMK)) a byl úspěšným při žádosti o podporu z OP Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (reg. číslo projektu je CZ.1.07/2.2.00/07.0043).

Stručně o projektu

Projekt Inovace výuky marketingových komunikací byl vyvinut se záměrem inovace bakalářského a magisterského studia oboru Marketingové komunikace. Cílem je vzdělávat studenty v souladu s požadavky trhu práce, posílit jejich klíčové kompetence, naučit je řešit praktické úkoly a aplikovat zásady projektového řízení.

Role PM Consulting s.r.o.

Naše společnost bude v rámci projektu Inovace výuky marketingových komunikací poskytovat především tzv. „specialistu projektového řízení“, což je zkušený odborník v oblasti projektového řízení a který bude intenzivně spolupracovat se zbytkem projektového týmu na výše uvedených aktivitách.

O průběhu projektu Vás budeme průběžně informovat formou aktualit, zpráv a článků na tomto webu (veškeré tyto informační kanály budou označeny „IVMK“).

Relevantní jsou pro nás jako partnera především klíčové aktivity číslo 02 a 03, které se týkají tzv. Komunikační agentury (KOMAG), což je předmět, v jehož rámci studenti několika oborů FMK (obor marketingové komunikace a výtvarné obory) realizují praktické projekty a tím získávají znalosti a dovednosti projektového řízení (v kombinaci s prezenční výukou konzervativněji pojatých předmětů Projektové řízení I a II).

Mezi známé projekty realizované studenty Komunikační agentury patří např. Miss Academia nebo Salvator (cena hejtmana Zlínského kraje členům IZS), Konference projektový management a další.

Tvorba a implementace opor pro inovaci proj. řízení (KA 03)

V rámci této klíčové aktivity bude zlepšeno propojení teoretické a praktické výuky projektového řízení. v současné době není ucelená metodika pro projekty KOMAG ano koncepční SW podpora. Projekty jsou řízeny ryze intuitivně, ad-hoc.

Nejprve proběhne analýza současného stavu, která podrobně zmapuje prostředí a identifikuje hlavní problémy k řešení. Následně bude vytvořena koncepce nového stavu, která bude posléze implementována.

Výstupy budou především:

  • Analýza potřeb
  • Metodika systému projektového řízení v KOMAGu
  • Studijní opory pro předměty Projektové řízení I a II
  • Studijní opory pro předmět SW podpora projektového řízení
  • Vlastní implementace – především nastavení prostředí SW nástroje

Inovace výuky a praxe projektového řízení (KA 04)

V návaznosti na předchozí bude klíčová aktivita 04 uvádět do praxe dříve vytvořené výstupy. Bude tedy probíhat praktická výuka podle nových studijních opor, dle nové metodiky, novým způsobem. Studenti budou po čas výuky a praktické realizace svých projektů neustále v dosahu odborníka na projektové řízení, který je bude koučovat a provádět pro ně poradenskou podporu.

Mimo jiné bude kladen i důraz na soulad se standardem IPMA, což je reprezentováno i záměrem certifikace některých akademických i administrativních pracovníků FMK UTB.

Výstupy budou především:

  • Inovované předměty Projektové řízení I a II
  • Inovovaný předmět Komunikační agentura
  • Certifikovaní pracovníci FMK UTB (C a D certifikáty IPMA)

O Fakultě multimediálních komunikací

Fakulta multimediálních komunikací (FMK) uskutečňuje studijní program Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design a studijní program Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obory Animovaná tvorba, Kamera, Produkce, Střih a zvuk a Režie a scenáristika. Jedna ze sedmi specializací studijního programu Výtvarná umění je uskutečňována na Vyšší odborné škole filmové Zlín, s. r. o.

Studijní programy jsou koncipovány dvoustupňově. To znamená, že studenti absolvují bakalářské studium (standardní doba 3 roky) a pak mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu (standardní doba 2 roky).

Všechny studijní programy jsou stavěny důsledně na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System). To umožňuje studentům, aby část svého studijního programu absolvovali na jiných školách, zejména v zahraničí; tyto části jim jsou po návratu uznány jako součást studia.

Ve studijních programech je podporována individuální profilace studenta pomocí vlastní volby povinně volitelných a volitelných předmětů. Student volí v určitém rozsahu i tempo studia podle svých schopností a časových možností. Rovněž je možné přerušení studia a jeho pozdější plynulé pokračování.

Absolventi obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské unie a UNESCO k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.