Projektový manažer do škol?

| PM Consulting

Níže uvádíme původní článek absolventek našeho vzdělávání, v nezměněné formě a obsahu, vzhledem k jeho významu pro oblast projektového řízení ve školství:
Vzhledem k prohlubující se decentralizaci školské sféry a vývoji socioekonomických ukazatelů je účelné a vysoce efektivní umět pracovat projektově. Účelnost tohoto řešení je podpořena jednoznačnými zkušenostmi i z jiných sektorů řízení, stejně tak jako zkušenostmi z oblasti vzdělávání v edukačně vyspělých státech světa.

Projektová rizika, která jsou přirozeným průvodním jevem jejich řízení, se ovšem nevyhýbají ani školství. Ba naopak. Nepřipraveností pracovníků škol a školských zařízení, ze kterých se ze dne na den stávají projektoví manažeři, jsou projekty řízeny zbytečně náročnými cestami, bez znalosti využívání efektivních nástrojů, bez možností konzultací v případě nastalých problémů atd. Obecně platným a nejčastěji se opakujícím pochybením popisovaných v odborné literatuře projektového řízení, jako např. nedostatečná podpora ze strany vedení, mlhavý cíl záměru, nedostatky v metodologii, špatné nastavení rozpočtu…, se lze vyhnout právě kvalitní profesionální přípravou. Pozice projektového manažera je vysoce náročná manažerská práce, která zasluhuje pozornost.

Národní institut pro další vzdělávání jako přímo řízená organizace MŠMT v posledních dvou letech intenzivně pomáhá školám a školským zařízením v oblasti projektového řízení. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí e-learningové kurzy Příprava a tvorba projektu, o které je z řad učitelů škol a školských zařízení velký zájem.
Na základě zpětných vazeb absolventů studia NIDV přistoupilo k realizaci rychlého šetření, jehož cílem bylo zjistit názory škol v ČR na:

 • potřebnost profesionalizace pracovníků škol v oblasti projektového řízení
 • perspektivu pozice projektového manažera na školách
 • zmapovat předběžný zájem o účast v aktivitách věnovaných projektovému řízení, např. vzdělávání, konzultace, rešerše grantových možností aj.

V říjnu 2008 bylo osloveno náhodným výběrem vždy cca 25 ZŠ a SŠ v každém kraji (tj. celkem cca 350 škol). Návratnost elektronických anketních odpovědí byla velmi překvapující. Během 3 pracovních dnů se NIDV vrátilo 251 vyplněných zpráv. I to svědčí o tom, že školy projektové řízení pokládají v dnešní době za jednu z významných priorit.

Z výsledků jednoznačně vyplynula vysoká poptávka ze strany školského terénu na zajištění komplexní podpory v oblasti projektového řízení.

Dvě ukázky výsledků vybraných anketních otázek v grafech:

Uvítali byste podporu v projektovém řízení ve formě vzdělávání, konzultací, vyhledávání grantových možností aj.?

Graf 1

Bez zajímavosti nejsou ani připojené komentáře některých respondentů (necenzurováno):

 • Pomoc hlavně v oblasti grantů.
 • Určitě ano.
 • Ne. Je třeba racionálně filtrovat všechny přibývající činnosti, které jdou na úkor mizejících a nutně potřebných „klasických“, na které je čím dál méně času.
 • Před několika lety určitě ano, teď už je skoro pozdě.
 • Ano –  při běžné výuce časově neúnosně zatěžující – vyzkoušeno.
 • Uvítala bych, kdyby to někdo naučil učitele, aby celá tíha projektů neležela na řediteli.
 • Ano, negativem je však, že JAKÁKOLIV činnost – dříve běžná – se dnes nazývá projektem. V některých školách je tak „přeprojektováno“. Doporučuji zásadu – všeho s mírou.

Pokládáte pozici projektového manažera ve školách za perspektivní?

Graf 2

Další komentáře některých respondentů (necenzurováno):

 • Jeden projektový manažer pro více škol.
 • Nemusel by být nutně na škole, ale např. na vzdělávacích centrech, KÚ apod.
 • Potřebná, ne-li již nutná, na manažera však nejsou prostředky na platy! Při současných nárocích na ředitele školy již nejsme schopni lepit amatérsky projekty po večerech. Kolegové v Německu tyto manažery mají.
 • Neumím posoudit, záležitost další školské politiky.
 • Ano, ale v závislosti na velikosti školy.
 • Ano, ale kdo by řešil jeho financování?
 • Ano, učitelé při svém úvazku a další přípravě na výuku v rámci ŠVP nemají čas na zpracování projektu a následně na jeho realizaci bez pomoci zvenčí
 • Právě se snažíme vytipovat grantového, vzhledem k rostoucímu množství projektů, ano.
 • Ano velmi.
 • Je to problém, protože není jistota ve škole, že projekt bude přijat a tak projektový manažer má větší jistotu stálého zaměstnání ve firmách, které se věnují řadě projektů. Ve školách by se především mělo kvalitně učit a netříštit síly  pedagogů ještě na práci navíc. Je to však  často jediná cesta, jak zlepšit např. vybavení ve školách apod. Tedy získat finance na to, co by mělo být samozřejmostí – například počítat s neustálou inovací počítačů, software atd.
 • Ano – uvítal bych i člověka mimo školu – manažera projektu – vyzkoušeno a funguje i pro více škol.
 • Na naší škole ne.

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že školy naprostou většinou:

 • Pokládají projekty za jednu z již běžných činností jejich práce
 • By uvítaly podporu ve formě školení, konzultací, rešerší grantových možností aj.
 • Pokládají pozici projektového manažera za perspektivní
 • By se rády účastnily projektu zaměřeného na rozvoj kompetencí v oblasti projektového řízení

Výsledky šetření byly využity při zpracování IPo Projektový manažer 250+, který je v současné době ve schvalovacím řízení.

NIDV děkuje všem respondentům za spolupráci.

Projektová forma práce školy se bude v budoucnu jistě více rozšiřovat, využívat, profesionalizovat. Řízení projektu je náročnou manažerskou rolí, která vyžaduje dlouhodobější a systematickou přípravu. Rozšíření pozic daných Vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, o činnost projektového manažera ve škole se jeví jako velmi potřebné. Uvidíme, co přinese připravovaný kariérní systém.

Mgr. L. Holacká a PhDr. L. Šlajchová, Ph.D. (NIDV)

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.