SPŘ – Společnost pro projektové řízení

SPŘSPŘ (www.cspr.cz) je nejstarší tuzemskou profesní organizací projektových manažerů. Vznikla během implementace standardu IPMA Competence Baseline (ICB) do tuzemské podoby a její pevnou součástí je certifikační orgán IPMA (www.ipma.cz), který provádí v ČR IPMA certifikaci.

Přestože se dění v SPŘ účastní řada lidí, kteří mají znalost i jiných standardů a metodik, těžištěm členské základny je IPMA a know-how ohledně standardu ICB.

Sídlem spolku je Brno, Zemědělská 5 – společnost sídlí v budově ICV Mendelovy Univerzity v Brně.

Aktivita ohledně odborných akcí je v současné době spíše nižší. Čas od času je pořádán tzv. Aftework, odpolední přednáška či workshop, místem konání je převážně Brno nebo Praha.

Jako odborný partner se SPŘ účastnila i Konference projektový management ve Zlíně, kterou pořádá FMK UTB ve Zlíně spolu s PM Consulting.

SPŘ na svém webu nabízí:

  • Certifikaci projektových manažerů dle mezinárodního standardu International Project Management Association (IPMA). Tato certifikace je nástrojem pro ověření jejich profesní způsobilosti a je k dispozici v češtině i angličtině.
  • Certifikaci organizací nezávislou odbornou autoritou podle národního etalonu – referenčního modelu projektového řízení v organizacích. Tato certifikace je nástrojem pro posouzení a zhodnocení způsobilosti organizace efektivně řídit projekty, programy a portfolia.
  • Prostřednictvím akreditace vzdělávacích programů posuzujeme soulad náplně vzdělávacího kurzu s Národním standardem kompetencí projektového řízení.
  • Národní certifikace studentů posuzuje znalosti studentů v oblasti projektového řízení a jejich aplikaci v praxi.
  • Ověřování profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. pro všechny dostupné kvalifikace v oblasti projetového řízení – Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů
  • Vydáváme a rozvíjíme Národní standard kompetencí projektového řízení podle IPMA (CzNCB) i Národní standard kompetencí konzultanta jako základ pro to, co má znát projektový manažer nebo poradce v různých stupních seniority. Tyto standardy také uvádí jaké nástroje a techniky jsou pro oblast projektového řízení vhodné, a která literatura je kvalitní. Standardy rovněž obsahují mezinárodní slovník pojmů v oblasti projektového řízení.
  • Partnerství v oblasti vývoje, lokalizace a výkladu norem, které projektové řízení řeší nebo s ním bezprostředně souvisejí, a to na národní i mezinárodní úrovni.
  • Odbornou podporu pro nakladatelství při recenzích a jazykových překladech odborné literatury v oblasti projektového řízení.